20 Daughter Mother Quotes In Tamil

Listen to this article

 

 

 1.ஒரு மகள் தன் தாயின் சிறந்த தோழியாக வளரும் ஒரு சிறுமி.
 2.தாய் மற்றும் மகளின் அன்பு ஒருபோதும் பிரிவதில்லை.
 3.ஒரு தாய் தன் மகளின் முதல் தோழி.
 4.தாய்க்கும் மகளுக்கும் இடையிலான அன்பு நிரந்தரமானது.
 5.ஒரு மகள் ஒரு தாயின் பொக்கிஷம், ஒரு தாய் ஒரு மகளின் மிகப்பெரிய பொக்கிஷம்.
 6.தாய்மார்கள் மற்றும் மகள்கள் பிரிக்க முடியாத பிணைப்புடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
 7.ஒரு மகள் உங்கள் மடியை விட அதிகமாக வளரலாம், ஆனால் அவள் ஒருபோதும் உங்கள் இதயத்தை விட வளர மாட்டாள்.
 8.ஒரு தாய் தன் மகள் மீது வைத்திருக்கும் அன்பு உலகில் வேறெதுவும் இல்லை.

Daughter Mother Quotes In Tamil
 9.ஒரு மகளுக்கு வாழ்க்கையில் முதல் ஆசிரியை தாய்.
 10.ஒரு தாய் மற்றும் மகள் உறவு என்பது அன்பின் தூய்மையான வடிவம்.
 11.ஒரு மகள் தன் தாயின் கண்களில் மகிழ்ச்சி.
 12.தாய் மற்றும் மகளின் அன்பு கடல் போன்றது; அதற்கு எல்லைகள் தெரியாது.
 13.ஒரு மகள் ஒரு தாயின் பிரதிபலிப்பு, மற்றும் ஒரு தாய் ஒரு மகளுக்கு வழிகாட்டி.
 14.ஒரு தாய் ஒரு மகளுக்கு மிகவும் தேவைப்படும் போது அவளுடைய பலம்.
 15.ஒரு மகளின் தாய் மீதுள்ள அன்பு கடல் போல ஆழமானது.
 16.ஒரு தாயும் மகளும் நித்தியமான மற்றும் உடைக்க முடியாத அன்பைப் பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள்.
 17.ஒரு மகள் ஒரு தாயின் மகிழ்ச்சி மற்றும் பெருமை.


best fashion influencers on instagram
18.ஒரு தாயின் அன்பு ஒரு மகளின் கனவுகளை ஆற்றும் எரிபொருள். 19.ஒரு மகள் என்றென்றும் வாழும் ஒரு தாயின் மரபு. 20.ஒரு தாய் மற்றும் மகளின் பந்தம் என்பது நிபந்தனையற்ற மற்றும் நிரந்தரமான அன்பு.

Do you desire more information? visit our website to learn more. You can also look at the digital marketing course offered by ediify.com if you’re interested in learning more

Also Read: