Top 20 Love Quotes in Kannada

  1. “ಯಾರಾದರೂ ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.” 2. “ನಾನು ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಧ ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು.” 3. “ಪ್ರೀತಿಯು ಸ್ವಾಧೀನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಯು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ.” 4. “ಪ್ರೀತಿಯು ಪಳಗಿಸಲಾಗದ ಶಕ್ತಿ. ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು … Read more